Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Efoodconsult BVBA

 

 

Artikel 1 : algemene bepalingen

 

 

 • De hierna volgende verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, leveringen en services van Efoodconsult BVBA (hierna "Etheclo" genoemd) aan de koper (hierna "de klant" genoemd), behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomst.
 • Voorwaarden van de klant zijn enkel van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard door Etheclo.

 

Artikel 2 : offertes

 

 • Elke offerte is vrijblijvend en ten hoogste één maand geldig vanaf de datum van overhandiging, tenzij schriftelijk anders gestipuleerd.
 • Elke offerte is gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

 

Artikel 3 : overeenkomst

 

 • De overeenkomst komt tot stand op de dag van de ondertekening van het contract door Etheclo, respectievelijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Etheclo.
 • Etheclo zal zich inspannen de overeenkomst, welke een middelenverbintenis inhoudt, naar best vermogen en inzicht uit te voeren.
 • In de overeenkomst is de bevoegdheid van Etheclo begrepen om door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, van zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag haar bekend is. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Etheclo tijdens de uitvoering van de overeenkomst bovenop de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden of service wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door haar bovenop de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.
 • Er zal geen enkele mondelinge bestelling ingeschreven worden als deze niet bevestigd werd door het terugsturen van onze door de klant naar behoren ondertekende en gedateerde offerte via e-mail of per brief. Alle opdrachten of bestellingen behandeld door onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van onze vennootschap; een bestelling die ondertekend werd door de klant geldt echter wel als diens definitieve verbintenis.
 • Schriftelijk doorgestuurde opdrachten zijn niet meer annuleerbaar. Indien de klant toch eenzijdig de bestelling annuleert, bedraagt de minimale schadevergoeding te betalen aan Etheclo minstens 40% van de waarde van de bestelling. Dit doet evenwel geen afbreuk aan het recht in hoofde van Etheclo om de vergoeding van de totaliteit van de door haar geleden schade te vorderen, indien deze hoger is. Betaalde bedragen blijven in elk geval verworven door Etheclo.
 • Huurovereenkomsten worden afgesloten voor onbepaalde duur en kunnen niet beëindigd worden in de eerste 12 maanden na het afsluiten van de overeenkomst, tenzij schriftelijk en expliciet anders overeengekomen. Vanaf de 13de maand kan de overeenkomst beëindigd worden met inachtname van een opzegperiode van 6 maanden of mits de uitbetaling van een schadevergoeding van 3 maanden.

 

Artikel 4 : informatie

 

 • Etheclo verleent haar diensten binnen de perken van de door de klant verstrekte informatie. De klant verbindt er zich toe alle nodige en relevante informatie te bezorgen aan Etheclo. Etheclo is er niet toe gehouden controle uit te oefenen op en is niet aansprakelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van de gegevens die de klant haar verstrekt.

 

Artikel 5 : prijzen en betaling

 

 • Indien na de datum van de offerte één of meerdere kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden heeft Etheclo het recht om de overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen.
 • Werkzaamheden in regie worden aan standaard tarieven uitgevoerd. Deze tarieven zijn opvraagbaar bij Etheclo.
 • De verschuldigde prijzen, exclusief BTW, taksen, accijnzen enz… worden per factuur aangerekend en zijn ten laatste betaalbaar op de vervaldag, zijnde 1 maand na de verzenddatum, aangegeven op de factuur en dit behoudens anders luidende specifieke afspraken zoals opgenomen in contracten/orderbevestigingen. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden op de maatschappelijke zetel van Etheclo of op een door haar aan te wijzen rekening. Eventuele klachten betreffende de facturen dienen aangetekend te gebeuren en moeten ons uiterlijk binnen de 15 kalenderdagen na de verzenddatum van de factuur bereiken.
 • Alle eventuele bankkosten gekoppeld aan overschrijvingen, bankgaranties, L/C's en dergelijke zijn ten laste van de klant.
 • Bij niet-betaling is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning intrest verschuldigd ten belope van 1 % per maand, onverminderd de overige rechten welke Etheclo uit hoofde van wanprestatie en uit hoofde van deze voorwaarden heeft. Onverminderd het hierboven bepaalde heeft Etheclo eveneens recht op een forfaitaire schadevergoeding van 5% op de factuur met een minimum van 25 Euro, vermeerderd met de vergoeding van de gerechtskosten.
 • De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Bij niet-betaling binnen een periode van 14 dagen na de uiterste betaaldatum, kan Etheclo onmiddellijk van rechtswege en zonder aanmaning de overeenkomst verbreken ten laste van de klant.

 

Artikel 6 : niet-Belgische klanten : rapportering van intracommunautaire leveringen/BTW

 

 • Etheclo gaat er bij het uitvoeren van diensten in opdracht van de klant steeds van uit dat deze diensten in het land van de klant belastbaar en niet vrijgesteld zijn van BTW. Etheclo moet deze transacties opnemen in een communautaire listing. Indien deze veronderstelling niet correct is, is het de plicht van de klant om Etheclo hierover schriftelijk te informeren.
 • Foutieve toepassing van deze principes kan resulteren in ongelijkmatige BTW-rapporteringen en BTW-geldboetes. Etheclo behoudt zich het recht voor om alle aansprakelijkheden die zich voordoen door incorrecte rapportering die te wijten is aan foutieve veronderstellingen of informatie, en eventuele BTW-boetes en intresten die hieruit voortvloeien, aan de klant door te rekenen.

 

Artikel 7 : beschrijvingen, tekeningen, modellen, software

 

 • In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn niet bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door Etheclo ondertekende opdrachtbevestiging.
 • De door Etheclo uitgebrachte offerte evenals de door haar vervaardigde of verstrekte tekeningen, software, programma's, beschrijvingen, modellen e.d. blijven haar eigendom, tenzij anders expliciet en schriftelijk overeengekomen met de klant, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Met betrekking tot software ontvangt de klant het niet-exclusieve gebruiksrecht binnen zijn specifieke organisatie en vestiging, tenzij anders expliciet en schriftelijk overeengekomen met de klant. De klant staat er voor in dat geen gegevens betreffende de door Etheclo geleverde software, programma's, fabricage- en of constructiemethoden dan met diens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden gekopieerd, gewijzigd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en  Etheclo behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te eisen.
 • Wanneer voor de opdracht een conceptbeschrijving / functionele analyse gemaakt werd, zal bij ondertekening door Etheclo en de klant van de conceptbeschrijving / functionele analyse deze bindend worden en voorrang krijgen op hiermee strijdige documenten.

 

Artikel 8 : Levering

 

 • De leveringstermijn wordt door Etheclo opgegeven bij het sluiten van de overeenkomst.
 • De leveringen geschieden EX WORKS volgens Incoterms geldend de datum van de offerte, exclusief BTW, uitgedrukt in euro, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen (Artikel 9).
 • De goederen gelden als geleverd, wanneer deze of de belangrijkste onderdelen daarvan - één en ander in redelijkheid ter beoordeling door Etheclo - ter beproeving in de depots van Etheclo gereed zijn en door de klant kunnen worden opgehaald. Indien het contract inhoudt dat de goederen on site geleverd worden, gelden de goederen als geleverd wanneer ze on site van de klant ter beschikking gesteld zijn.
 • Geleverde materialen worden niet teruggenomen.
 • De leveringstermijn is gebaseerd op de werkomstandigheden en levertermijnen van de materialen die geldig waren tijdens het afsluiten van de overeenkomst. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van een wijziging van deze werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk de bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertermijn hieraan aangepast. Etheclo zal de klant hierover tijdig informeren.
 • De leveringstermijnen die Etheclo opgeeft zijn steeds vrijblijvend. Toch zal Etheclo alles in het werk stellen deze zoveel mogelijk te respecteren.
 • Overschrijding van de leveringstermijn, door welke oorzaak dan ook, zal de klant nooit het recht geven op schadevergoeding of aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van zijn verplichtingen.
 • De ingebruikname van de goederen, ook gedeeltelijk, betekent steeds de aanvaarding ervan, ook al werd een voorziene acceptatietest of een formele oplevering van de goederen niet uitgevoerd.
 • Bij vertraging van de levering op verzoek van of door de fout van de klant, zal deze een bewaringsvergoeding verschuldigd zijn van 1% van de begonnen maand. Het risico van de bewaring valt ten laste van de klant. Etheclo zal de goederen verzekeren tegen diefstal, verlies en brandschade waarvan de kosten zullen doorgerekend worden aan de klant.

 

Artikel 9 : Montage/acceptatietest

 

 • In geval partijen montage van de goederen zijn overeengekomen, is de klant verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor het monteren en installeren van de goederen.
 • Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de klant in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
  • Het personeel van Etheclo bij aankomst op de plaats van opstelling zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten durende de normale werkuren.
  • Geschikte behuizing en/of alle krachtens de wet, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van Etheclo aanwezig zijn.
  • De toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het vereiste transport.
  • De plaats van opstelling geschikt is voor montage en opslag en de nodige afsluitbare plaatsen voor materiaal. gereedschap, etc. aanwezig zijn.
  • De nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen (zoals stellingen, hoogtewerkers, takels, hefkranen. ladders), hulp- en bedrijfsmaterialen (zoals water. elektriciteit. poetsmateriaal, verlichting, verwarming) en meet- en testapparatuur, gebruikelijk voor het bedrijf van de klant, tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van Etheclo staat.
  • Alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd.
 • In de montage zijn graaf-, hak-, breek-, metsel-, beton-, timmer-, stukadoors-, schilderwerk of andere dergelijke werkzaamheden niet begrepen.
 • In het geval een acceptatietest is overeengekomen, zal de klant na de ontvangst of na de montage van de goederen Etheclo in de gelegenheid stellen de nodige tests uit te voeren evenals die verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die Etheclo nodig acht. De acceptatietest zal onverwijld na verzoek van Etheclo in aanwezigheid van de klant gehouden worden. Indien de acceptatietest zonder gegronde klacht is uitgevoerd of indien de klant niet aan zijn voornoemde verplichtingen voldoet, worden de goederen geacht te zijn geaccepteerd.
 • De klant stelt voor de acceptatietest en voor andere tests de benodigde faciliteiten, het personeel, materialen en hulpgoederen in voldoende mate, tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van Etheclo, opdat de door partijen voorziene gebruiksomstandigheden voor het product zo veel mogelijk kunnen worden nagebootst. Indien de klant hieraan niet voldoet, wordt de levering geacht te zijn geaccepteerd.

 

Artikel 10 : Risico en eigendomsoverdracht

 

 • Nadat de goederen of de belangrijkste onderdelen daarvan geleverd zijn, draagt de klant het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door deze goederen of onderdelen mochten ontstaan. Zelfs bij francoverzendingen wordt het risico op de klant overgedragen vanaf de verzending.
 • Onverminderd het in het vorige lid bepaalde, gaat de eigendom van de goederen eerst op de klant over wanneer alle bedragen, verschuldigd aan Etheclo voor de levering, al dan niet met montage van deze goederen, met inbegrip van intresten en kosten, betaald zijn.
 • Onverminderd de overige haar toekomende rechten, wordt Etheclo onherroepelijk door de klant gemachtigd om, indien deze zijn betalingsverplichtingen niet of niet binnen de afgesproken betalingstermijn (Art. 5) nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door hem geleverde en aan roerend of onroerend goed bevestigde goederen op eerste vordering te demonteren en tot zich te nemen onder behoud van het recht op vergoeding van alle schade die als gevolg hiervan ontstaat.

 

Artikel 11 : Afwerving

 

 • De klant zal gedurende de looptijd van deze of andere overeenkomsten met Etheclo, inclusief verlengingen evenals gedurende twee jaar na de beëindiging ervan, geen Etheclo-personeel in dienst nemen, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks. Voor de toepassing van het vorig lid wordt onder personeel verstaan, alle werknemers die op het ogenblik van ondertekening van deze overeenkomst bij Etheclo in dienst zijn, alsook alle daarna in dienst gestelde werknemers tot aan de beëindiging van deze overeenkomst.
 • Bij overtreding zal de klant aan Etheclo een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan 12 maanden brutoloon van het afgeworven personeelslid.

 

Artikel 12 : Garantie

 

 • Klachten met betrekking tot de zichtbare gebreken betreffende de kwaliteit of conformiteit van de goederen dienen te gebeuren bij controle respectievelijk keuring door de klant uiterlijk binnen de 14 dagen na levering van de goederen. Bij overschrijding van die termijn vervalt iedere aanspraak op Etheclo betreffende deze zichtbare gebreken.
 • De standaard garantietermijn na levering is 6 maanden voor software en 1 jaar voor hardware. Evenwel wordt door Etheclo op van derden betrokken onderdelen niet meer garantie gegeven dan aan haar door de derde leverancier wordt gegeven.
 • De onder de garantie vallende gebrekkige onderdelen worden door Etheclo hersteld of vervangen. Alle kosten boven de herstellings- of vervangingskosten, zijn voor rekening van de klant.
 • Buiten de garantie vallen in ieder geval de gebreken, die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: a) het niet acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel niet voorziene gebruik, b) montage, installatie of herstelling door de klant of derden zonder toestemming van Etheclo, c) materialen of zaken die door de klant ter bewerking zijn verstrekt, d) materialen, zaken, werkwijzen en constructies voor zover op uitdrukkelijk verzoek van de klant toegepast evenals van door de klant aangeleverde materialen of zaken.
 • Indien Etheclo ter voldoening van zijn garantieverplichtingen onderdelen vervangt, wordt ze eigenaar van de vervangen onderdelen.
 • Bij door Etheclo uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden wordt alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering ervan.
 • Bij vervanging of herstel blijft de oorspronkelijke garantieduur op de vervangen of herstelde goederen gehandhaafd.
 • Klachten bij gebreken dienen zo spoedig mogelijk na ontdekking ervan en uiterlijk binnen de 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden. Bij overschrijding van de vermelde termijnen vervalt iedere vordering tegen Etheclo in verband met voormelde gebreken. Rechtsvorderingen verjaren één jaar na de tijdig ingediende klacht.
 • Het beweerde niet nakomen door Etheclo van zijn garantieverplichtingen ontslaat de klant niet van zijn verplichtingen.
 • Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst, is Etheclo niet tot enige garantie gehouden.

 

Artikel 13 : Aansprakelijkheid

 

 • Etheclo zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar best inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten.
 • Klanten die met de sensoren werken van Etheclo, aanvaarden dat er een uitval van metingen kan plaatsvinden, afhankelijk van de omgevingsfactoren. Gemiddeld streeft Etheclo een captatie na van 80% van de metingen en zal Etheclo zich inspannen om het best mogelijke resultaat te behalen. De klant aanvaardt deze inspanningsverbintenis.
 • Etheclo is niet aansprakelijk voor kosten, schade en Intresten, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van de schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik door of vanwege door de klant verstrekte gegevens.
 • Etheclo kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor een toerekenbare zware fout of zware nalatigheid in de nakoming van de overeenkomst of in geval van opzet. De totale aansprakelijkheid waartoe Etheclo uit hoofde van zijn contractuele en/of extracontractuele aansprakelijkheid gehouden zou kunnen zijn, is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs ( exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan de door de verzekeraar van Etheclo gedekte schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten om de prestatie van Etheclo aan de overeenkomst te laten beantwoorden of ter vaststelling van de oorzaak of de omvang van de directe schade, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade.
 • De aansprakelijkheid van Etheclo voor indirecte schade of immateriële schade zoals onder meer maar niet beperkt tot gevolgschade, omzetverlies, winstverlies, gemiste besparingen, verlies van klanten of contracten, verlies of beschadiging van gegevens en alle andere vormen van schade dan vernoemd in dit artikel, uit welke hoofde dan ook, zijn uitgesloten.
 • Voor beschadigingen of verlies van door de klant ter beschikking gestelde modellen, apparatuur, gereedschappen, enz. is elke aansprakelijkheid van Etheclo eveneens uitgesloten.
 • Eventuele klachten over de geleverde diensten dienen door de klant binnen de 8 dagen na ontdekking en uiterlijk 14 dagen na voltooiing van de desbetreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Etheclo.
 • De klant vrijwaart Etheclo en is gehouden tot schadeloosstelling van Etheclo voor alle kosten, schade en intresten, die voor deze mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden tijdens de uitvoering van de overeenkomst tegen haar worden ingesteld.

 

Artikel 14 : Verzekering

 

 • De klant verbindt er zich toe om Etheclo niet aansprakelijk te stellen voor schadegevallen die buiten of hoger dan de verzekeringspolissen van Etheclo vallen. Op verzoek zal Etheclo een verzekeringsattest overmaken aan de klant.
 • Indien de klant een bijkomende dekking wenst, die buiten of hoger dan de verzekeringsdekkingen van Etheclo valt, zal de klant dit vóór de contractafsluiting moeten kenbaar maken en zullen de kosten voor de bijkomende verzekering ten laste zijn van de klant.

 

Artikel 15 : Overmacht

 

 • Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Etheclo onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, zoals maar niet beperkt tot oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, pandemieën, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Etheclo of van diens leveranciers.
 • In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Etheclo gerechtigd, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat ze tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. In beide gevallen is Etheclo gerechtigd de betaling van de ter uitvoering van de overeenkomst door haar gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en goederen, voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend, te vorderen.

 

Artikel 16 : Opschorting en ontbinding

 

 • Etheclo is bevoegd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel indien er ernstige twijfel bestaat dat de klant zijn verplichtingen zal nakomen, alsook in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, staking van betaling, stillegging, liquidatie van de klant.
 • Indien de overeenkomst wordt opgeschort, zijn de vorderingen van Etheclo op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 • Etheclo behoudt steeds het recht om schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 17 : Geheimhouding

 

 • De klant is gehouden aan geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van Etheclo of uit andere bron heeft verkregen.
 • Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Etheclo is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 18 : Bevoegdheid en toepasselijk recht

 

 • Op de overeenkomsten tussen partijen is steeds het Belgische recht van toepassing.
 • Alle betwistingen in verband met de interpretatie en/of uitvoering van de overeenkomsten vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Koophandel te Dendermonde. Etheclo behoudt zich echter het recht voor de geschillen, waarbij ze eiser is te onderwerpen aan arbitrage.

 

 

 

Slotbepaling

 

 

 

Huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing met ingang vanaf 01 juli 2020.